Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

Overdracht en Verklaring

Start van realisatie op 2 juli 2013

Met de overdracht van 150 hectare gebied in de Maasmeander in Roermond aan de Stichting het Limburgs Landschap is op 2 juli 2013 het project 'Nieuw Leven in de Lus van Linne' feestelijk van start gegaan. In nauwe samenwerking met de Stichting het Limburgs Landschap, de Gemeenten Roermond en Maasgouw en de bewoners rond het gebied, heeft Bichterweerd BV de afgelopen jaren een integraal plan ontwikkeld waarin natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming en grindwinning worden gecombineerd. Patrick van der Broeck, gedeputeerde van de Provincie Limburg voor Ruimte en Infra blies de Lus van Linne letterlijk nieuw leven in. Hij liet een kudde van zes Galloway runderen los, die het gebied zullen gaan begrazen.

Ger Frenken, directeur-rentmeester van de Stichting het Limburgs Landschap: 'We zien in de praktijk dat de delfstoffensector de laatste decennia een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt bij de planvorming. Werd er vroeger aan het einde gekeken wat er met een project gebeurde, nu is er vanaf de conceptfase al met elkaar opgetrokken. Zo groeide er een voldragen plan met grote potentie. Onze mensen hebben hun vakmanschap kunnen inbrengen zowel qua uitgangspunten als met betrekking tot het vervolgbeheer. Omdat Bichterweerd BV ook veel werk heeft gemaakt van overleg met de streek is er draagvlak ontstaan. Het is een grote ingreep, maar we krijgen er iets bijzonders voor terug.'

Bichterweerd BV zal het gebied in de Lus van Linne gedurende de komende 15 jaar gefaseerd herontwikkelen tot ruim 200 hectare robuuste, dynamische en soortenrijke riviernatuur. Deze herontwikkeling wordt gecombineerd met de winning van naar schatting 10 miljoen ton zand en grind. Het natuurgebied zal uiteindelijk diverse recreatiemogelijkheden en hoogwaterbescherming bieden. De eerste fase bestaat uit ontgraving van het deelgebied bij de dorpskern van Linne in Maasgouw en transport van toutvenant per drijvende bak naar grindbewerking buiten het projectgebied. Dit deelgebied wordt in 2015 ingericht opgeleverd, vooruitlopend op de rest van het project. De graafwerkzaamheden starten in het najaar van 2013, na de bouwvakperiode.

Willem-Jan Duijnstee, directeur Bichterweerd BV: 'We dragen de gronden, die we de afgelopen acht jaar hebben verworven nu al over, nog voor de grindwinning is begonnen. Dat doen we om twee redenen. Allereerst is het van belang dat de Stichting het Limburgs Landschap zo snel mogelijk kan beginnen met het beheer van het gebied. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we aan alle betrokkenen vertrouwen uitstralen in het plan en dat we laten zien dat we er na een lange voorbereidingstijd met elkaar nu echt aan de slag gaan.'

Met de verantwoordelijke wethouders Gerard IJff van Roermond en Johan Lalieu van Maasgouw ondertekende Bichterweerd BV een protocol met de afspraken, die in dialoog met de omwonenden zijn gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Een van die afspraken is dat Bichterweerd BV het deelgebied dat grenst aan de dorpskern van Linne als eerste zal aanpakken, vooruitlopend op de grindwinning. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wens van de bewoners om de doorlooptijd van overlast gevende werkzaamheden te verkorten.

Door deze werkwijze kan al in 2015 een groot aaneengesloten natuurgebied worden overgedragen. Daarmee wordt een schakel hersteld in de ecologische hoofdstructuur (EHS) die de Lus van Linne vormt tussen nationaal park De Meinweg aan de Duitse grens en de bossen in de Kempen. Dit nieuwe natuurgebied dient meteen als groene coulisse, die de grindwinning en de werkzaamheden in latere jaren grotendeels aan het oog zal onttrekken.