Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

Planproces

Voor "Nieuw Leven in de Lus van Linne" is een proces van ontwerpen toegepast, telkens gecombineerd met bepaling van effecten van dat ontwerp op rivier, omgeving en de natuurdoelen. Het resultaat is te zien in de pagina's over Ontwerp.

Plan-mer: "VKA"
Om het plan te optimaliseren zijn de effecten op het milieu (natuur, omgeving etc.) uitgezocht. In een Startnotitie is beschreven welke zaken uitgezocht zouden worden. Hierop hebben instanties en particulieren gereageerd. Daarop hebben diverse overheden Richtlijnen vastgesteld hoe de m.e.r. er uit moest gaan zien. Aan de hand van een aantal planvarianten en onderzoeken is in de m.e.r.-procedure beoordeeld of positieve effecten konden worden geoptimaliseerd en negatieve effecten geminimaliseerd. Het resultaat is een Voorkeursvariant, beschreven in het MER-rapport. De MER is inmiddels door de Commissie voor de Mer beoordeeld als volledig en is inmiddels door overheden vastgesteld.
 

Plandetaillering: "DO"
Na het MER is de Voorkeurvariant uitgewerkt in details, zodat met het Definitief Ontwerp diverse vergunningen zijn aangevraagd. Voor dit eindplan voor de inrichting is voorts een Bestemmingsplan gereedgekomen.

Werkplannen
Zorg is besteed aan een passende werkmethode en -volgorde, die recht doet aan de vergunnings-voorwaarden en die bovendien invulling geeft aan de door ons tijdens voorlichtingsavonden opgeroepen hoge verwachtingen. Voor het gedeelte tegenover Linne is een stille en snelle werkvorm gekozen, waarbij wel klei wordt vergraven en wordt heringericht, maar de grind niet ter plaatse wordt verwerkt, maar eenvoudig wordt afgevoerd naar buiten het project. Deze invulling en zaken als planning komen terug in regelmatige updates van Werkplannen.