Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

De technische organisatie van de producten....

Uit verslag van NV Nederlandsche Spoorwegen 1943

"......De productietechniek is in wezen zeer eenvoudig. Het grindbaggeren geschiedt thans niet meer op de rivierarm van de Maas, maar op het landgoed Osen, waaronder een oude rivierbedding van de Maas is gelegen. Met behulp van een zg. lepelbagger wordt de kleilaag afgegraven totdat de grindlaag vrij komt. 


De overeenkomst met Osen houdt mede de verplichting in, na afgraving van het grind de kleilaag weer aan te brengen. Ten deele blijft na de uitbaggering geen land meer over, doch komt het nieuwe bodempeil onder de waterstand te liggen. In verband hiermede stelt Rijkswaterstaat eischen betreffende aanleg van waterkeeringen. 

Wanneer de grindlaag vrij is gekomen, kan met het baggeren, door middel van een baggermolen begonnen worden. Hierbij wordt eenerzijds ballastgrind, anderzijds een residu gewonnen dat verschillende andere grindsoorten bevat. Het ballastgrind wordt in elevatorbakken naar de elevator gebracht en daar overgeslagen in de gereedstaande spoorwagens. 


De groote stukken grind worden in de elevator eerst gebroken. De wagens ballastgrind worden met behulp van paarden naar de vertreksporen overgebracht. Het eerdergenoemde residu wordt in onderlossers overgebracht naar de bepaalde plaats waar het gelost wordt (onder water derhalve). Bij aflevering wordt het dan weer opgebaggerd ( soms ook opgezogen ) gezeefd en in het schip gestort. Door de maat van de zeven wordt bepaald of men betongrind of parelgrind verkrijgt. Het residu is grindzand. 

De aflevering geschiedt vrijwel steeds op binnen schepen. Slechts zeer incidenteel wordt betonā€ of parelgrind op wagons afgeleverd. Als "hulpbedrijven" zijn aanwezig een smederij, timmerwerkplaats en magazijn.

Het materieel bestaat in hoofdzaak uit:

  • baggermolen Anna of Maria nr3
  • drijvende elevator Lize
  • vaste elevator met breker
  • 5 elevatorbakken
  • zolderbak, ankeraak, 2 roeiboten
  • en in een afzonderlijk kleicontract met Verhoeven o.a. een lepelbagger

De gehele Lus van Linne is al geroerd t.b.v. spoorgrind onder de dwarsliggers:

(Bovenstaand is verkregen uit de bureaustudie Cultuurhistorie en de Lus van Linne)