Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

Uitvoering

Fundament voor natuurbouw
In hoofdzaak is de metamorfose in te delen in een onderbouw en een bovenbouw. In de onderbouw wordt de noordelijke Gerelingsplas verdiept en daarmee de zuidelijke Spoorplas juist verondiept tot land en ondiep water. De centrale dam krijgt een nieuwe historische lijn. Naast al dit grondverzet (ca. 6 miljoen m3) wordt restgrind gewonnen. In de bovenbouw worden geulen, plassen en hogere gedeelten voor begroeiing aangelegd. Hier wordt ook grove grind op de bodem gelegd, zodat de rivier er daarna zijn eigen weg kan banen.

Hoe kan het tot stand komen?
De integrale herinrichting wordt gefinancierd en gerealiseerd door Bichterweerd BV door het alsnog winnen van de grote hoeveelheden restgrind in de ondiepe ondergrond. In het verleden is de Lus van Linne door de Nederlandse Spoorwegen reeds geheel vergraven geweest voor het winnen van grind voor spoorwegen en emplacementen. Daarbij zijn alle destijds voor de Spoorwegen niet bruikbaar te klein of te groot grind in het gebied achtergebleven. Bichterweerd BV is voornemens deze grindfractie opnieuw te ontgraven en duurzaam te benutten.

Dankzij deze restvoorraden zand en grind (naar schatting 6 miljoen m3) kunnen de terreinen duurzaam in natuurbeheer komen en kan zoveel grond verplaatst worden voor de herinrichting. Een deel van de onbruikbare specie zal worden gebruikt voor het verondiepen van de Spoorplas en delen van Gerelingsplas. Uiteindelijk is het zo mogelijk ruim 50% van het plangebied te herstellen als overstromingsgebied voor de Maas. De Gerelingsplas en Osenplas zullen diepe plassen blijven, maar wel een betere waterkwaliteit (kwel, schonere bodem) én oeverinrichting krijgen. 

De initiatiefnemer, Bichterweerd BV, zal de uitvoering in eigen beheer realiseren en exploiteren. De firma is actief in de grondstofvoorziening naar de bouw vanuit productieplaatsen in Nederland, België en Duitsland. Aan de Belgische zijde van de Grensmaas heeft Bichterweerd BV ervaring opgebouwd met de rivier de Maas en de oplevering van Maasoevers als nieuwe natuur. Bij Roosteren heeft Bichterweerd BV een grootschalige rivierverruiming gerealiseerd in het kader van het project de Grensmaas.

Bichterweerd BV is in 2009 eigenaar geworden van het grootste deel van de terreinen in de Lus van Linne. Dat brengt de langverwachte realisatie van nieuwe natuur in het Natuur Netwerk Limburg binnen handbereik. Daarbij is de samenwerking met de Stichting het Limburgs Landschap bekrachtigd door de terreinen reeds in 2013 aan de natuurorganisatie over te dragen.