Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

Ingrepen

De belangrijkste inrichtingswerken

Het definitieve ontwerp voor het project “Nieuw Leven in de Lus van Linne” is in de Planstudie-MER (december 2010) ontwikkeld. Het ontwerp omvat de volgende ingrepen:

  • Verbeteren van de stroming bij hoogwaters door verplaatsing van de centrale scheidingsdam tussen de oude grindplassen Gerelingsplas en Spoorplas.
  • Vergroten invloed van de Maas door aanleg van ondiepe geulen, lage instroomdrempels en enkele overlaten.
  • Vergroten van de ecologische waarde van de plassen door (gedeeltelijke) verondieping en aanpassen van de oevers.
  • Herstel van de zandige, frequent overstroombare geulen en ruggen in de binnenbocht van de Maas (Schuttelkesnak).
  • Toegankelijk maken van de uiterwaard voor natuurgerichte recreatie (wandelen, vogels kijken, vissen, roeien, varen).
  • Starten met een professioneel beheer door natuurlijke jaarrondbegrazing als sturend ecologisch sleutelproces.
  • Koesteren en handhaven van de reeds bestaande natuurterreinen (ooibos Peupelensteen, overlaat Osen, ondiepe delen Spoorplas, oeverwal Koeweide).

De reeds aanwezige natuurwaarden binnen het gebied worden daarbij uiteraard behouden en versterkt.