Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees onze privacyverklaring →

Ontwerp

Wat gaat er gebeuren ?

De Lus van Linne zal zich ontwikkelen tot een robuust natuurkerngebied, met een meerwaarde die uitstraalt naar het gehele Maasplassengebied.

Bichterweerd BV realiseert, door winning van de nog aanwezige grindvoorraden in de ondergrond, ± 200 ha dynamische en soortenrijke riviernatuur. Er worden ondiepe geulen, grindbanken, natuurlijke oevers, ooibossen, stroomdalgraslanden en andere voor de Maas karakteristieke natuur ontwikkeld. De eigendommen van de Stichting het Limburgs Landschap worden betrokken bij de plannen. Zodra mogelijk zal het Limburgs Landschap het natuurbeheer in de hele Lus van Linne op zich nemen.

Tegelijk wordt de bescherming van het Maasdal tegen overstromingen vergroot, door verlaging van de overstromings-kansen bij hoogwaters. In de Lus van Linne worden rivierverruimende voorzieningen aangebracht waarmee de bovenstroomse waterstanden met meerdere decimeters verlaagd kunnen worden. Nieuw Leven in de Lus van Linne levert een aanzienlijke bijdrage aan de hoogwaterbescherming in Midden-Limburg.

De reeds aanwezige natuurwaarden binnen het gebied worden daarbij uiteraard behouden en versterkt.

Definitief Ontwerp

Landschappelijk ontwerp

In het DO zijn diverse constructies en details uitgewerkt in bouwtekeningen. Ook de uitvoeringswijze is in het DO geoptimaliseerd, naar zowel de praktijk als minimalisatie van hinder. Diverse protocollen voor het te hanteren kwaliteitssysteem werden reeds ontwikkeld.

Optimalisatie

Een Basisplan werd geoptimaliseerd voor natuur en rivier in het z.g. Verbeterd Basisplan. Door in het m.e.r. varianten hierop te onderzoeken, konden gewenste effecten worden gerealiseerd. De varianten werden bepaald op grond van informatieavonden en ontvangen reacties van overheden en derden. De meest gewenste elementen uit de varianten werden opgenomen in een Meest-Milieuvriendelijk Alternatief en een Voorkeursalternatief (VKA). Het VKA vormde de basis voor het Definitief Ontwerp (DO), waarin nog enkele kleine aanpassingen zijn doorgevoerd, zoals een geleidelijk verlopende verlaging van de Dwarsdam gaande van de Terp naar het Keersluisje.